آموزش پن فلوت

پیشنهاد آوا موزیک

آشنایی با ساز پن فلوت آنترا – نای – سیکا

آشنایی با ساز پن فلوت

آشنایی با ساز پن فلوت

پن فلوت، زامپونیا یا سازدهنی سرخ پوستان نوعی فلوت و از سازهای محلی قوم اینکا در آمریکای جنوبی است. نام این ساز برگرفته از مجسمه ی خدای پن است که این ساز را در دست دارد، برگرفته شده است.